Articles

FASB, Financial Accounting Standards Board.

Från och med nästa år kommer offentliga och privata företag samt icke-vinstdrivande organisationer att ha lättare att avgöra hur de ska redovisa avvecklade verksamheter.
En ny redovisningsstandard från FASB, som ska träda i kraft 2015, kommer att eliminera amerikanska redovisningsprinciper för avvecklade verksamheter. Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) den komplexa vägledningen för genomförande av avvecklade verksamheter och i stället ersätta den med en ny, mer lättförståelig princip.
Enligt denna princip kommer endast avyttringar av verksamheter som representerar strategiska förändringar som har en stor effekt på en organisations verksamhet och finansiella resultat att redovisas som avvecklade verksamheter. Exempel på detta är avyttring av ett större geografiskt område, en större verksamhetsgren eller en större investering enligt kapitalandelsmetoden.

En avvecklad verksamhet kan i stort sett beskrivas som en verksamhet – eller en del av en verksamhet – som organisationen redan har avvecklat eller planerar att avveckla.

En avvecklad verksamhet kan i stort sett beskrivas som en verksamhet – eller en del av en verksamhet – som organisationen redan har avvecklat eller planerar att avveckla.
Enligt den nya standarden kommer investerare, långivare och andra användare av finansiella rapporter att dra nytta av utökade upplysningar som ger mer information om tillgångar, skulder, intäkter och kostnader för avvecklade verksamheter.
Den nya vägledningen kommer också att kräva upplysningar om det resultat före skatt som är hänförligt till en avyttring av en betydande del av en organisation som inte uppfyller kraven för rapportering av avvecklad verksamhet. Denna upplysning kommer att ge användarna information om de pågående trenderna i en rapporterande organisations resultat från fortsatta verksamheter.
FASB utfärdade den nya standarden den 10 april.

Organisationer kan dra nytta av den nya vägledningen genom att anta den tidigare (även om det är före den 15 december 2014) för alla nyplanerade avyttringar av avvecklade verksamheter

För publika företag med kalenderårsbokslut träder den nya standarden i kraft under första kvartalet 2015. För de flesta privata företag och icke-vinstdrivande organisationer träder den i kraft för årsredovisningar med räkenskapsår som börjar den 15 december 2014 eller senare. Organisationer kan dock dra nytta av den nya vägledningen genom att tillämpa den tidigare (även om det är före den 15 december 2014) för alla nyplanerade avyttringar av avvecklade verksamheter.
Förändringarna av definitionen av en avvecklad verksamhet liknar definitionen i IFRS 5, Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter, som anger att en avvecklad verksamhet ska representera en separat större verksamhetsgren eller ett geografiskt verksamhetsområde.
I motsats till IFRS 5 innehåller dock den nya vägledningen en princip för redovisning av avvecklade verksamheter som bygger på begreppet ett större strategiskt skifte, och flera illustrationer som ger ytterligare vägledning om hur denna princip ska tolkas i specifika exempel.
Slutligt kräver ändringarna i denna uppdatering vissa upplysningar i noterna till de finansiella rapporterna för individuellt betydande komponenter i en organisation som inte uppfyller kraven för redovisning av avvecklade verksamheter. Dessa upplysningar krävs inte enligt IFRS 5.

Standarden var ett resultat av att intressenter informerade FASB om att alltför många avyttringar kvalificerar sig för redovisning av avvecklade verksamheter

Standarden var ett resultat av att intressenter informerade FASB om att alltför många avyttringar kvalificerar sig för redovisning av avvecklade verksamheter, inklusive rutinmässiga avyttringar av små grupper av tillgångar. Enligt befintliga GAAP kan en avvecklad verksamhet till exempel omfatta ett segment som ska rapporteras, ett rörelsesegment, en rapporteringsenhet, ett dotterbolag eller en tillgångsgrupp.
Många uttryckte också oro över att den omfattande vägledningen för genomförande och illustrationer om tillämpningen av den nuvarande definitionen av avvecklad verksamhet kan vara komplex och svår att tillämpa. Andra har kritiserat den begränsade informationen om avvecklade verksamheter eftersom befintliga upplysningar främst är inriktade på resultaträkningen.
Avvecklade verksamheter är också en fråga som FASB tog upp när det startar sitt förenklingsinitiativ (som nämndes i förra numret) för att minska komplexiteten i redovisningsreglerna.
För mer information om den nya standarden kan du läsa FASB in Focus och titta på en video med FASB-medlemmen Tom Linsmeier och projektledaren Phil Hood.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.