Articles

Oral Contraceptives Are Not an Effective Treatment for Ovarian Cysts

Practice Pointers

Od dawna wiadomo, że doustne środki antykoncepcyjne są wysoce skuteczne w hamowaniu rozwoju torbieli jajników. W jednym z badań względne ryzyko rozwoju torbieli jajnika wynosiło 0,22 (95% przedział ufności, 0,13 do 0,39) dla kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne w porównaniu z tymi, które nie stosowały doustnych środków antykoncepcyjnych.1 Chociaż doustne środki antykoncepcyjne są powszechnie stosowane w leczeniu torbieli jajnika, autorzy starali się wyjaśnić, czy jest to właściwe. Do tego przeglądu włączono osiem randomizowanych badań kontrolowanych. Chociaż badania były zbyt niejednorodne, aby można było przeprowadzić metaanalizę dla większości pytań, wyniki tych badań były wystarczająco spójne, aby można było wyciągnąć kilka wniosków.

Pięć badań dotyczyło spontanicznie występujących torbieli jajnika, reprezentujących łącznie 398 kobiet. Największe badanie objęło 141 kobiet, a cztery z nich przeprowadzono w Turcji. Doustne środki antykoncepcyjne stosowane w tych badaniach zawierały etynyloestradiol w połączeniu z dezogestrelem lub lewonorgestrelem. W żadnym z tych pięciu badań nie stwierdzono statystycznie znamiennych korzyści w przyspieszeniu ustępowania torbieli w porównaniu z oczekiwanym postępowaniem.

Trzy badania z łączną liczbą 288 uczestniczek oceniały skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych w leczeniu torbieli jajników u kobiet, u których owulacja została medycznie wywołana. W badaniach tych owulację wywoływano za pomocą klomifenu (Clomid), ludzkiej gonadotropiny menopauzalnej, ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej lub kombinacji tych leków. Kryteria kwalifikacji do tych badań obejmowały obecność torbieli przydatków o średnicy co najmniej 1,5 do 2 cm. Uczestniczki były randomizowane do monofazowych doustnych środków antykoncepcyjnych lub do postępowania spodziewającego się dziecka. Problemy z randomizacją, zaślepieniem i oszacowaniem wielkości próby były wspólne dla wszystkich trzech badań. W żadnym z badań nie zaobserwowano przewagi doustnych środków antykoncepcyjnych nad oczekiwanym postępowaniem.

Wspólnym wnioskiem z badań włączonych do niniejszego przeglądu było to, że torbiele jajników, które nie ustępowały w ciągu dwóch do trzech cykli, często miały charakter patologiczny. Na przykład, w przeprowadzonym w 2003 r. badaniu 62 kobiet, które poddano randomizacji do stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych lub oczekiwanego postępowania, u 19 kobiet stwierdzono utrzymywanie się torbieli, które następnie poddano laparoskopii.2 Sześć z tych torbieli stanowiły torbielakogruczolaki surowicze, cztery – endometrioma, dwie – torbielakogruczolaki śluzowe, a jedna – torbielakogruczolak śluzowy. Pozostałe sześć było torbielami pęcherzykowymi. Odzwierciedla to ogólny konsensus co do tego, że torbiele czynnościowe zwykle ustępują w ciągu ośmiu do 12 tygodni.3 Wyniki te są również zgodne z aktualnymi zaleceniami zawartymi w wytycznych, zgodnie z którymi torbiele jajników mniejsze niż 50 mm powinny być leczone w sposób przewidywalny przez okres do trzech cykli, a w leczeniu nie należy stosować doustnych środków antykoncepcyjnych.4

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.