Articles

Dlaczego mieszkanie razem przed ślubem jest uważane za życie w grzechu?

Pytanie: „Dlaczego współżycie przed ślubem jest uważane za życie w grzechu?”
Odpowiedź: Na to pytanie można by odpowiedzieć o wiele łatwiej, gdyby Biblia wyraźnie proklamowała, np. „współżycie przed ślubem lub poza nim jest życiem w grzechu.” Ponieważ Biblia nie zawiera takiego definitywnego stwierdzenia, wielu (w tym niektórzy, którzy wyznają chrześcijaństwo) twierdzi, że współżycie poza małżeństwem nie jest życiem w grzechu. Być może powodem, dla którego Biblia nie wypowiada się jednoznacznie w tej kwestii, jest fakt, że w czasach biblijnych aranżacja życia bez ślubu jako mąż i żona była stosunkowo rzadka, zwłaszcza wśród Żydów i chrześcijan. Dla celów tego artykułu, kiedy mówimy o wspólnym życiu, mamy na myśli wspólne życie w sensie życia jako mąż i żona, włączając w to stosunki seksualne, bez zawarcia związku małżeńskiego. Nie odnosimy się do mężczyzny i kobiety mieszkających w tym samym domu bez stosunków seksualnych.

Chociaż Biblia nie wypowiada się wprost na temat życia w grzechu, to nie znaczy, że Biblia całkowicie milczy w tej kwestii. Musimy raczej połączyć kilka fragmentów Pisma Świętego i wyłowić z nich zasadę, że wszelka seksualność poza małżeństwem jednego mężczyzny i jednej kobiety jest grzechem. Istnieje wiele fragmentów Pisma Świętego, które mówią o Bożym zakazie niemoralności seksualnej (Dz 15:20; 1Kor 5:1; 6:13, 18; 10:8; 2Kor 12:21; Ga 5:19; Ef 5:3; Kol 3:5; 1Tesaloniczan 4:3; Judy 7). Greckie słowo tłumaczone jako „niemoralność seksualna” lub „cudzołóstwo” w tych wersetach to porneia, i oznacza dosłownie „bezprawną żądzę”. Skoro jedyną formą legalnej seksualności jest małżeństwo jednego mężczyzny i jednej kobiety (Rdz 2,24; Mt 19,5), to wszystko poza małżeństwem, czy jest to cudzołóstwo, seks przedmałżeński, homoseksualizm, czy cokolwiek innego, jest bezprawne, innymi słowy, jest grzechem. Życie razem przed ślubem zdecydowanie należy do kategorii cudzołóstwa – grzechu seksualnego.
Hebrews 13:4 opisuje honorowy stan małżeństwa: „Małżeństwo niech będzie czczone przez wszystkich, a łoże małżeńskie niech będzie zachowane w czystości, gdyż Bóg osądzi cudzołożnika i wszystkich niemoralnych seksualnie”. Werset ten wprowadza wyraźne rozróżnienie pomiędzy tym, co czyste i honorowe – małżeństwem – a tym, co niemoralne seksualnie – wszystkim, co jest poza małżeństwem. Ponieważ wspólne życie poza małżeństwem należy do tej kategorii, jest to grzech. Każdy, kto żyje razem poza legalnym małżeństwem, naraża się na niezadowolenie i sąd Boży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.