Articles

Hoe ziet de hel eruit?

God is liefde

De Bijbel zegt dat God liefde “is” (1 Johannes 4:16). Hij is de schepper van de liefde en al Zijn daden worden door de liefde geleid. Jeremia 31:3 zegt zelfs: “Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met liefderijke goedertierenheid.”

De Bijbel zegt duidelijk dat God zelfs niet geniet van de dood van een goddeloos mens. Ezechiël 33:11 zegt: “…’Zo Ik leef,’ zegt de Here God, ‘Ik heb geen lust aan de dood des goddelozen, maar dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft… Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls?

Bekijk de inhoud van dit artikel:

God is barmhartig

Verder staat in 2 Petrus 3:9 dat God ons barmhartig is en niet wil dat ook maar één mens sterft, maar dat ieder mens tot inkeer komt. Gods liefde voor de mensen is eeuwigdurend, dus hoe zou God mensen eeuwig kunnen martelen en toch eeuwig van hen houden? Dit klopt gewoon niet. Dus waar komt de doctrine van een eeuwig brandende hel vandaan? Hoe kan eeuwige marteling verenigbaar zijn met een God van liefde?

Voor wie is de hel geschapen?

In Mattheüs 25:41 zegt de Bijbel: “Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, bereid voor de duivel en zijn engelen.” Aan de andere kant wijst Mattheüs 25:33-34 erop dat zij die voor Christus kiezen “het koninkrijk zullen beërven dat voor u bereid is vanaf de grondlegging der wereld”. Het oorspronkelijke doel van de hel en haar vuur was de uiteindelijke vernietiging van Satan, de zonde, en zijn engelen. Pas na deze reiniging van het vuur kunnen alle tranen van de ogen van de geredden worden afgewist.

Brandt de hel op dit moment in het centrum van de aarde?

Velen vragen zich af: “Zijn er op dit moment mensen die lijden in de hel?” Job 21:30-32 geeft ons een beeld over de hel en wanneer haar vuren zullen branden. Job zegt: “Want de goddelozen zijn bewaard voor de dag der verdoemenis; zij zullen tevoorschijn gebracht worden op de dag des toorns.” Deze tekst samen met 2 Petrus 3:7 laat zien dat de hel nu niet brandt, maar dat op een bepaald moment in de toekomst de goddelozen worden bewaard en tevoorschijn gebracht uit hun graven voor de dag des toorns. Johannes 5:28-29 brengt dezelfde boodschap over: “Verwondert u hierover niet, want het uur komt, waarin allen, die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en tevoorschijn komen – zij, die goed gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en zij, die kwaad gedaan hebben, tot de opstanding der veroordeling.” Opnieuw wordt hier geschetst dat het uur in de toekomst komt, maar nog niet is, wanneer de uiteindelijke veroordeling en vernietiging plaatsvindt. U kunt er zeker van zijn, dat op dit moment niet één persoon in het hellevuur brandt.

Lijden er op dit moment mensen in de hel?

Hoe toont een toekomstige datum van de hel een liefdevolle God aan? Stel je voor dat een man duizenden jaren geleden in de tijd van David overspel pleegde. Die man heeft nooit berouw getoond en is de verkeerde weg ingeslagen. Denk nu eens aan een man die gisteren ook dezelfde zonde beging. Zou het eerlijk zijn dat de eerste man duizenden jaren meer gestraft zou worden dan de man die gisteren op overspel betrapt werd? Hoe zou dat eerlijk zijn? Het antwoord ligt in het feit dat beide mannen gereserveerd zijn voor het oordeel (Job 21:30-32 & 2 Petrus 3:7). Elke man zal op precies hetzelfde moment gestraft worden.

Waar bevindt de hel zich?

Om uit te vinden waar de hel zich bevindt, moet men kijken naar de context van wanneer deze gebeurtenis plaatsvindt om de details te ontdekken. Johannes 5:29 zegt dat de opstanding van de rechtvaardigen zal zijn tot eeuwig leven, terwijl de opstanding van de goddelozen zal zijn tot veroordeling en de toorn van God. Ditzelfde idee is te vinden in Openbaring 20:5 wanneer de goddelozen uit hun graven worden opgewekt. (Opmerking: Openbaring 20:4-6 spreekt over de rechtvaardige opstanding.) Zodra de goddelozen zijn opgewekt en het gezicht van de aarde bedekken, overtuigt de duivel hen om de geliefde stad van God aan te vallen. Op dat moment daalt vuur neer uit de hemel en vernietigt de goddelozen en Satan (Openbaring 20:7-9). Daarom zullen de vuren van de hel over de hele aarde branden, zonder dat de goddelozen kunnen ontsnappen. 2 Petrus 3:10 voegt het volgende toe over waar de hel zich bevindt en deze vurige gebeurtenis: “…de hemelen zullen met groot geraas voorbijgaan en de elementen zullen smelten van vurige hitte; zowel de aarde als de werken die erin zijn, zullen verbrand worden.”

Heeft de duivel de leiding over de hel?

Nee, de duivel heeft niet de leiding over de hel, maar wordt feitelijk in de vuurzee of hel geworpen volgens Openbaring 20:10. Satan is niet degene die de hel aanstuurt, maar Satan is degene die het vuur van de hel aanstuurt. Satan is niet degene die het hellevuur laat neerdalen op de goddelozen die het kamp en de geliefde stad omringen. Als de duivel het voor het zeggen had, kon hij zichzelf buiten de vuurzee en de gevolgen daarvan houden.

Wat gebeurt er met de goddelozen in de hel?

Dit zal u misschien verbazen, maar de Bijbel zegt op verschillende plaatsen dat de goddelozen zullen worden opgebrand en volledig vernietigd in het hellevuur. U hoort het goed, de goddelozen zullen niet eeuwig branden. Maleachi 4:1-5 zegt dat op de dag des Heren, “‘Alle hoogmoedigen, ja, allen die goddeloos handelen, zullen stoppelen zijn. En de dag die komt, zal hen verbranden,’ zegt de Here der heerscharen, ‘die hen met wortel en tak zal laten’…U zult de goddelozen vertrappen, want zij zullen as zijn onder de zolen van uw voeten.” Psalmen 37:10, 20 zegt ook dat de goddelozen niet meer zullen zijn, ze zullen zorgvuldig worden gezocht maar niet gevonden. Vers 20 voegt eraan toe dat de vijanden van de Heer zullen sterven en in rook zullen opgaan. Alles wat overblijft van de goddelozen is rook en as, er zal geen deel van hen overblijven om voor eeuwig gemarteld te worden. Alle slechtheid zal van de aarde verwijderd worden. De wortel (Satan) zowel als de takken (zijn volgelingen) zullen tot as worden, zonder dat er nog leven in hen over is.

Vaak is het net zo belangrijk om te zien wat NIET in de Bijbel staat, als om te ontdekken wat WEL in de Bijbel staat. In Romeinen 6:23, zegt de Bijbel dat het loon van de zonde de dood is. De Bijbel zegt niet dat het loon van de zonde de eeuwige straf is. Kijk ook eens naar Johannes 3:16, waarin staat: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” Dit vers spreekt over twee opties. De ene optie is omkomen, wat betekent verdwijnen of vernietigd worden: ophouden te bestaan. De andere optie is eeuwig leven. Geen van deze twee verzen spreekt over eeuwige kwelling.

Zullen de vuren van de hel doven of eeuwig branden?

Op het gezicht van de aarde zal er volkomen vernietiging zijn. Niets dat ook maar een vlekje van zonde heeft zal overblijven. 2 Petrus 3:10 zegt: “Zowel de aarde als de werken die erop zijn, zullen verbrand worden.” Jesaja 47:14 beschrijft dit vuur op de volgende manier: “Zie, zij zullen zijn als stoppels; het vuur zal hen verbranden; zij zullen zich niet ontworstelen aan de kracht van de vlam; er zal geen kool zijn om zich aan te warmen, noch vuur om er voor te zitten.” Het vuur zal zo compleet zijn dat het zichzelf zal uitbranden en er niet eens een gloeiende kool zal overblijven. Volgens de wetenschap heeft vuur drie dingen nodig om te blijven branden: brandstof, zuurstof en warmte. Als één van deze drie wordt verwijderd, dooft het vuur. De vuren van de hel zullen doven omdat, zoals we in Jesaja lezen, er niet eens één kooltje brandbaar materiaal over zal blijven om het vuur aan de gang te houden.

Waarom is de hel en haar vernietigende krachten nodig?

Het reinigende vuur brengt een volledige uitroeiing van de zonde teweeg. Ezechiël 28:18-19 spreekt het volgende over Satan: “Daarom heb Ik vuur uit uw midden gebracht; het heeft u verteerd, en Ik heb u op de aarde tot as veranderd…En zal voor eeuwig niet meer zijn.” Nu Satan en alle goddeloosheid zijn opgebrand, zegt de Bijbel dat zonde en verdrukking nooit meer zullen opkomen (Nahum 1:9).

Wat is het doel van de hel?

Waarom zou God toestaan dat al deze vernietiging plaatsvindt? 2 Petrus 3:10-14 legt uit dat de aarde die in brand staat zal smelten, maar dat we moeten uitzien naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Het vuur zuivert de aarde en vestigt een plaats van gerechtigheid voor de geredden om te leven. Jesaja 65:17 voegt daaraan toe: “Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en aan het oude zal niet meer gedacht worden, noch zal men het vergeten.” Deze rechtvaardige plaats wordt in Openbaring 21:1-5 op de volgende manier beschreven: “Ik zag nu een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan…En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; er zal geen dood meer zijn, noch rouw, noch gehuil. Er zal geen pijn meer zijn, want de vorige dingen zijn voorbijgegaan…Toen zei Hij, die op de troon zat: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw.'”

Heeft u over het volgende nagedacht? Als mensen voor eeuwig in de hel worden gekweld, hoe kunnen dan alle dingen nieuw worden gemaakt? Bovendien, hoe zouden alle tranen kunnen worden weggeveegd als je gered was en gelukkig leefde in een herschapen aarde, maar nog steeds je geliefden voor eeuwig in de hel zag branden? Het eeuwige leven in de hemel zou voor u een eeuwige kwelling zijn, omdat u degenen die u liefhad voortdurend in doodsangst zou zien verkeren.

Hoe kan ik de hel vermijden?

Als u een almachtige God was die het heelal regeerde, hoe zou u dan met de zonde omgaan? Hoe zou u pijn en hartzeer eerlijk voor de eeuwigheid wegnemen? God wil de zonde vernietigen, maar tegelijkertijd de zondaar liefdevol redden. Als we aan de zonde blijven vasthouden, zullen we samen met de zonde vernietigd worden. Als we loslaten en belijden, zal alleen de zonde vernietigd worden. Als de zonde niet volledig wordt uitgeroeid, zal zij elk deel van de aarde besmetten. Er kan geen vrede zijn met de zonde in het bestaan. Laten we nog eens kijken naar Ezechiël 33:11, waarin staat: “Zeg tot hen: Zo waarachtig als Ik leef,’ zegt de Here God, ‘Ik heb geen lust aan de dood van de goddeloze, maar dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Keer je om, keer je af van je slechte wegen! Want waarom zou je sterven, o huis van Israël?'” God roept u, niet uit angst voor de hel, maar uit liefde. Hij smeekt u zich te ontdoen van elke zonde in uw leven, zodat u op een dag kunt genieten van een eeuwig hemels huis, waar geen pijn of lijden bestaat. Waarom luistert u niet naar een rechtvaardige, barmhartige God die van u houdt en niet wil dat iemand lijdt, maar tot Hem komt.

Kijk eens naar het volgende verhaal. Stel je God voor als een liefdevolle, barmhartige chirurg. Hij houdt van elke patiënt die in Zijn praktijk komt, maar haat de ziekte die hen aanvalt. Elke dag behandelt Hij liefdevol elk geval. Op een dag kom je in Gods praktijk met koudvuur. Hij houdt zo veel van je, maar zegt dat Hij een amputatie moet verrichten om je leven te redden, omdat de ziekte zich uitbreidt. Als het koudvuur niet verwijderd wordt, zal de infectie je verteren en je uiteindelijk doden. Op dezelfde manier moet God de zonde verwijderen of zij zal het hele universum verteren en het geluk van Zijn schepping vernietigen.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.