Articles

První římská císařovna – Livia Drusilla

(public domain)

Často slýcháme o římských císařích, ale málokdy slyšíme o římských císařovnách, které se za ně provdaly. Livia Drusilla byla poprvé provdána za Tiberia Claudia Nerona (předpokládá se, že v roce 43 př. n. l.) a v roce 42 př. n. l. porodila budoucího císaře Tiberia. Později se stala třetí a poslední manželkou římského císaře Augusta.

Narodila se 30. ledna 58 nebo 59 př. n. l. Markovi Liviovi Drusovi Claudianovi a jeho manželce Aufidii, pravděpodobně v Římě. Protože život žen v této době nebyl dobře zdokumentován, není o jejím raném životě mnoho známo. V době, kdy byla provdána za Tiberia Claudia, odešla s ním a jejich rodinou do exilu v Řecku poté, co si první z nich vybral špatné politické spojenectví (konzervativce v římském senátu a Marka Antonia). Později se v roce 39 př. n. l. vrátili do Říma. Když se v roce 37/38 př. n. l. rozvedla s Tiberiem Claudiem Neronem a provdala se za císaře Augusta, čekala druhé dítě, Nerona Claudia Drusa. Zůstanou manželé 51 let.

Livia byla známá jako věrná a spolehlivá, ale tichá podporovatelka svého manžela. Augustus respektoval její myšlenky a názory natolik, že s ní diskutoval o věcech v říši, a proto mnozí považovali její vliv na císaře za vysoký. Říkalo se, že ho dokázala přesvědčit, aby byl milosrdný ke svým odpůrcům. Livia Drusilla by tvrdila, že na Augusta nemá tak velký vliv, ale podle římského historika Tacita tomu tak nebylo. V Letopisech (písemné dějiny římské říše z let 14-68 n. l. ) napsal: „Získala si takový vliv na starého Augusta, že vyhnal jako vyhnance na ostrov Planaxia svého jediného vnuka Agrippa Postuma, ačkoli postrádal důstojné vlastnosti a měl jen hrubou odvahu fyzické síly, nebyl usvědčen z žádného hrubého přestupku.“

Další její důstojnost, krása a inteligence byly obdivovány v celém Římě. Avšak jak už to u každého bývá, našli se i tací, kteří ji neměli rádi a nedůvěřovali jí. Jedním z nich byl její nevlastní vnuk Gaius, který ji prý pro její ostrý jazyk nazýval „Odysseou v šatech“.

Soustředila se především na to, aby jeden z jejích dvou synů skončil na trůně, a neúnavně pracovala na tom, aby se to podařilo. Obávala se, že Augustovi biologičtí vnuci se stanou dědici místo jednoho z jejích dvou synů. V roce 4 n. l. Augustus adoptoval Tiberia a učinil ho dědicem. Po Augustově smrti 19. srpna 14 n. l. (kdy mu Livie stála po boku) se Tiberius stal římským císařem. Augustus odkázal dvě třetiny svého majetku svému dědici a pouze jednu třetinu Livii.

Jelikož byla Livie Drusilla pro Augusta tak důležitá, zajistil jí, aby si mohla udržet své postavení i moc. V závěti také uvedl, že ji adoptuje do své juliánské rodiny; udělil jí také čestný titul Augusta. Od té doby se díky poctám, které jí Augustus udělil, jmenovala Julia Augusta.

Po nástupu jejího syna na trůn měli dobré vztahy – alespoň po určitou dobu. I když ani později se nebála zasahovat do Tiberiova rozhodování. Tacitus napsal, že až do roku 22 n. l. mezi nimi panoval „skutečný soulad mezi matkou a synem nebo dobře skrývaná nenávist“. Historik Cassius Dio však nesouhlasil s tím, že v době svého nástupu na trůn matku nenáviděl. Byla unavená z jejího vměšování, a proto ji syn odstranil z veřejných záležitostí. Tiberius spěchal domů, aby jí byl po boku, když v roce 22 n. l. onemocněla, ale když v roce 29 n. l. zemřela, zůstal na Capri, kam se sám vyhnal, aby uvedl příliš mnoho práce. Mnozí tvrdí, že příčinou jeho vyhnanství byla její panovačná povaha. Po matčině smrti vetoval veškeré pocty, které mu byly vzdány. Tyto pocty mu nakonec byly uděleny, když na trůn nakonec usedl její vnuk. Tehdy se jí dostalo latinského jména Diva Augusta (Božská Augusta). V Augustově chrámu byla také instalována její socha.

Livia Drusilla se později prostřednictvím svého syna Nerona Claudia Drusa stala babičkou císaře Claudia. Zemřela ve věku 86 let v roce 29 n. l. – osm let před smrtí svých synů.

Jako Loading…

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.