Articles

Proč je soužití před svatbou považováno za život v hříchu?

Dotaz: „Proč je soužití před svatbou považováno za život v hříchu?“
Odpověď: Proč je soužití před svatbou považováno za život v hříchu? Na tuto otázku by se dalo mnohem snáze odpovědět, kdyby Bible jasně vyhlásila, že například „žít spolu před manželstvím nebo mimo manželství je život v hříchu“. Protože Bible žádné takové jednoznačné prohlášení neuvádí, mnozí (včetně některých, kteří se hlásí ke křesťanství) tvrdí, že žít spolu mimo manželství není život v hříchu. Důvodem, proč Bible neuvádí jednoznačné prohlášení, je možná to, že v biblických dobách bylo uspořádání nesezdaných lidí žijících jako manželé poměrně vzácné, zejména mezi Židy a křesťany. Pro účely tohoto článku, když mluvíme o soužití, máme na mysli soužití ve smyslu života jako manžel a manželka, včetně sexuálních vztahů, aniž by byli sezdáni. Nemáme na mysli muže a ženu žijící v jednom domě bez sexuálních vztahů.

Přestože se Bible výslovně nevyjadřuje k soužití v hříchu, neznamená to, že by o této otázce zcela mlčela. Spíše musíme dát dohromady několik míst Písma a vyvodit z nich zásadu, že jakákoli sexualita mimo manželství jednoho muže a jedné ženy je hřích. Existuje řada míst v Písmu, která prohlašují, že Bůh zakazuje sexuální nemravnost (Sk 15,20; 1Kor 5,1; 6,13.18; 10,8; 2Kor 12,21; Gal 5,19; Ef 5,3; Kol 3,5; 1Te 4,3; Jud 7). Řecké slovo překládané v těchto verších jako „pohlavní nemravnost“ nebo „smilstvo“ je porneia a znamená doslova „nezákonná žádostivost“. Protože jedinou formou zákonné sexuality je manželství jednoho muže a jedné ženy (Genesis 2,24; Matouš 19,5), pak cokoli mimo manželství, ať už jde o cizoložství, předmanželský sex, homosexualitu nebo cokoli jiného, je nezákonné, jinými slovy hřích. Soužití před manželstvím rozhodně spadá do kategorie smilstva – sexuálního hříchu.
Židům 13,4 popisuje čestný stav manželství: „Manželství má být všemi ctěno a manželské lože má být zachováváno v čistotě, neboť Bůh bude soudit cizoložníka a všechny smilníky.“ Tento verš jasně rozlišuje mezi tím, co je čisté a ctihodné – manželstvím – a tím, co je sexuálně nemorální – čímkoli mimo manželství. Jelikož soužití mimo manželství spadá do této kategorie, je to hřích. Každý, kdo spolu žije mimo zákonné manželství, si přivolává Boží nelibost a soud.
.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.