Articles

FASB, Financial Accounting Standards Board.

Od příštího roku budou mít veřejné i soukromé společnosti a neziskové organizace jednodušší rozhodování o tom, jak mají účtovat o ukončovaných činnostech.
Nový účetní standard FASB, který vstoupí v platnost v roce 2015, odstraní z amerického účetnictví tzv. GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) složité prováděcí pokyny pro ukončované činnosti a místo nich nahradí nový, srozumitelnější princip.
Podle tohoto principu budou v rámci ukončovaných činností vykazovány pouze prodeje podniků, které představují strategické změny, jež mají zásadní vliv na činnost a finanční výsledky organizace. Příkladem může být vyřazení významné geografické oblasti, významného oboru podnikání nebo významné investice prováděné ekvivalenční metodou.

Ukončenou činnost lze obecně popsat jako činnost – nebo složku činnosti – kterou organizace již ukončila nebo plánuje ukončit.

Ukončenou činnost lze obecně popsat jako činnost – nebo složku činnosti – kterou organizace již ukončila nebo plánuje ukončit.
Podle nového standardu budou mít investoři, věřitelé a další uživatelé účetní závěrky prospěch z rozšířených informací, které poskytnou více informací o aktivech, závazcích, výnosech a nákladech ukončovaných činností.
Nové pokyny budou rovněž vyžadovat zveřejnění výnosů před zdaněním, které lze přiřadit vyřazení významné části organizace, jež nesplňuje podmínky pro vykazování ukončovaných činností. Toto zveřejnění poskytne uživatelům informace o průběžných trendech ve výsledcích hospodaření vykazující organizace z pokračujících činností.
FASB vydal nový standard 10. dubna.

organizace mohou využít výhod nových pokynů tím, že je přijmou dříve (i když to bude před 15. prosincem 2014) pro všechna nově plánovaná vyřazení ukončovaných činností

Pro veřejné společnosti s koncem kalendářního roku je nový standard účinný v prvním čtvrtletí roku 2015. Pro většinu soukromých společností a neziskových organizací je účinný pro roční účetní závěrky s účetním obdobím začínajícím 15. prosince 2014 nebo později. Organizace však mohou využít výhod nových pokynů tím, že je přijmou dříve (i když je to před 15. prosincem 2014) pro všechny nově plánované prodeje ukončovaných činností.
Změny definice ukončované činnosti jsou podobné definici obsažené v IFRS 5, Dlouhodobý majetek držený k prodeji a ukončované činnosti, která uvádí, že ukončovaná činnost by měla představovat samostatnou hlavní linii podnikání nebo geografickou oblast činnosti.
Na rozdíl od IFRS 5 však nové pokyny obsahují zásadu pro vykazování ukončovaných činností založenou na pojmu významné strategické změny a několik ilustrací, které poskytují další návod, jak tuto zásadu interpretovat na konkrétních příkladech.
Nakonec změny v této aktualizaci vyžadují určitá zveřejnění v příloze účetní závěrky pro jednotlivě významné složky organizace, které nesplňují podmínky pro vykazování ukončovaných činností. Tato zveřejnění nejsou vyžadována podle IFRS 5.

Standard byl výsledkem informování zainteresovaných stran FASB, že příliš mnoho vyřazení splňuje podmínky pro vykazování ukončovaných činností

Standard byl výsledkem informování zainteresovaných stran FASB, že příliš mnoho vyřazení splňuje podmínky pro vykazování ukončovaných činností, včetně běžných vyřazení malých skupin aktiv. Například podle stávajících GAAP může ukončovaná činnost zahrnovat vykazovaný segment, provozní segment, vykazující jednotku, dceřinou společnost nebo skupinu aktiv.
Mnozí také vyjádřili obavy, že rozsáhlé prováděcí pokyny a ilustrace k aplikaci současné definice ukončovaných činností mohou být složité a obtížně aplikovatelné. Jiní kritizovali omezené informace o ukončovaných činnostech, protože stávající zveřejňované informace jsou zaměřeny především na výkaz zisku a ztráty.
Ukončované činnosti jsou také otázkou, kterou se FASB zabývala v souvislosti se zahájením své iniciativy na zjednodušení (zmíněné v minulém čísle), jejímž cílem je snížit složitost účetních pravidel.
Další podrobnosti o novém standardu si můžete přečíst v článku FASB in Focus a podívat se na video s členem FASB Tomem Linsmeierem a projektovým manažerem Philem Hoodem.
.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.